Aktuality

02.11.2015 08:31

Změny pro občanské spolky

Upozorňujeme kluby které měly v názvu o.s. na povinnost do 1.1. změnit název na z.s. (zapsaný spolek)

Spolkem se stanete automaticky

Spolky budou zapsány v novém rejstříku vedeném soudy. Občanská sdružení do nich zapíše samo Ministerstvo vnitra. Co už ale musí udělat samotná občanská sdružení je změnit stanovy a název:

Změna názvu

  • musí obsahovat slova „spolek“, „zapsaný spolek“ nebo „z.s.“
  • změna názvu se musí provést do 1. ledna 2016
  • spolky, které svůj název užívají dlouhodobě a jsou pro něj příznačné (například Sokol), to udělat nemusí (§ 3042 Nového Občanského zákoníku – „NOZ“)

Změna stanov

Občanská sdružení, která se změní na spolky musí své stanovy upravit tak, aby nebyly v rozporu s „povinnými“ ustanoveními NOZ.

  • změna stanov se musí provést do 1. ledna 2017
  • již od 1. ledna 2014 se ale části stanov, která jsou v rozporu s povinnými ustanoveními, nemohou používat
  • pokud spolek nezmění své stanovy tak, aby nebyly v rozporu s „povinnými“ ustanoveními NOZ, může jej soud po výzvě a stanovení dodatečné lhůty zrušit

Do rejstříku se zapisuje statutární orgán spolku a musí tam být všechny údaje o spolku (včetně stanov) aktuální. Proto je vhodné si stanovy upravit tak, aby se měnily jen sporadicky, stejně jako předseda spolku (či jiný statutární orgán).

K návrhu na zápis nezapomeňte připojit:
1) souhlas majitele nemovitosti, ve které má spolek sídlo, s úředně ověřenými podpisy, případně nájemní smlouvu mezi spolkem a vlastníkem nemovitosti (Souhlas majitele nemovitosti nesmí být starší než 3 měsíce. V praxi dle našich zkušeností soudy souhlas majitele nemovitosti nevyžadují, pokud spolek existoval již dříve a sídlo se nemění.)

2) souhlas osoby (statutára - např. předsedy) s tím, že bude zapsán do veřejného rejstříku a její čestné prohlášením o tom, že je svéprávná a není v úpadku, s úředně ověřenými podpisy

3) zápis z členské schůze, ze kterého plyne rozhodnutí o změně názvu spolku (zejména jde o koncovku právní formy), o volbě statutárního či jiného orgánu a schválení aktuální verze stanov, zde stačí neověřené podpisy

4) aktuální stanovy, podepsané předsedou (nebo jiným statutárním orgánem), stačí neověřené podpisy

5) vyplněný webový formulář (pokud ho podáváte v tištěné podobě, podpis na něm musí být úředně ověřen).

Každé ověření podpisů lze provést na úřadě nebo na poště se službou Czechpoint za 30 Kč.

Zápis do rejstříku spolků zajistí Ministerstvo

Počátkem roku 2014 vznikl veřejný rejstřík spolků vedený soudy, registraci již neprovádí Ministerstvo vnitra. Do tohoto rejstříku zapíše spolky vzniklé z již existujících sdružení samo Ministerstvo vnitra (§ 125 zákona o veřejných rejstřících). Má tak učinit do konce března 2014. Spolky si ale budou muset nechat zapsat své tzv. pobočné spolky – tedy někdejší organizační jednotky. Musí to udělat do konce roku 2016, jinak pobočný spolek zanikne (§ 3045 NOZ).

Návrhy na zápis spolků do rejstříku a změn zapisovaných údajů o spolcích jsou od 1. 5. 2015 zdarma (včetně prvozápisů). Soudní poplatek se neplatí (dříve bývalo 1000 Kč, resp. 6000 Kč).

Možnost účasti na správních řízeních se nezmění

Změna občanského sdružení na spolek by neměla mít vliv na to, zda se budete moci účastnit správních řízení. Doposud se sdružení účastnila řízení podle § 70 zákona č. 114/1992 Sb. nebo podobných ustanovení jiných zákonů (více o účasti sdružení v řízeních). Doposud neproběhly novely těchto předpisů, které by výslovně umožnily účast v řízeních spolkům. Ustanovení o účasti občanských sdružení budou ale pravděpodobně v duchu NOZ vyložena tak, že se vztahují na spolky.