Zápisy z jednání předsednictva

Jednání předsednictva 5.12.2014

Počet souborů: 0

přítomni:

Michal Sodja

Robert Ježdík

Marek Žák

Petr Maralík

Pavel Šrut

Petr Dlesek

Předsednictvo přijalo směrnice o trenérském vzdělávání vypracované TMK

Zapsal

Michal Sodja, předseda Č3DL

jednání předsednictva 8.11.2014

Počet souborů: 0

Předsednictvo zřizuje s platností od 1.12.2014 Trenérskou komisi ve složení Libor Valeček a Martin Frélich.

Cílem komise je vypracovat trenérskou metodiku, napojit se na instruktorský program IFAA, naplňovat potřeby svazu a klubů ohledně vzdělávání - s přihlédnutím k mnošství stylů a pestrosti vybavení ve 3D lukostřelbě,  jakož i specifickým problémům spojeným se střelbou v terénu na neznámé terče v neznámé vzdálenosti.

Předsednictvo hlasovalo ve volbách do předsednictva IFAA takto- Vicepresident Stephen Kendrick,

secretary Marietjie Fryer

Zapsal Michal Sodja

předseda Č3DL

zápis z jednání 11.10.2014 Sychrov

Počet souborů: 0

Přítomni:

Michal Sodja

Petr Maralík

Marek Žák

Robert Ježdík proxy

program:předsednictvo vyhodnotilo proběhlo propagační akci na Sychrově jako velmi úspěšnou a vyjádřilo odhodlání v podobných akcích pokračovat.

předsednictvo zaujalo stanovisko, aby všechny akce pořádané přímo svazem byly uváděny do kalendáře svazu , aby bylo zaručeno, že se nebudou křížit s jinou akcí.

Výstupy z akce Sychrov budou vyhodnoceny na příští schůzi předsednictva. Pro příští propagační akci na Sychrově (nebo podobnou) se doporučuje pokusit se domluvit pobyt na místě až do neděle a účastníky akce náležitě pohostit

zapsal

Michal Sodja

Předseda Č3DL

zápis jednání 23.8. 2014 Skalany

Počet souborů: 0

Přítomni:

Michal Sodja

Marek Žák

Pavel Šrut

Robert Ježdík

Program: předsednictvo pochválilo Ostrostřelce Skalany za výborně přiravený závod a ocenilo vepřovou s knedlíkem.

Předsednictvo bylo seznámeno s průběhem ME ve Francii a vyjádřilo uspokojení nad výsledky České výpravy.

Předsednictvo poděkovalo Robertu Ježdíkovi za prostudování materiálů pro světovou radu a komunikaci s předsednictvem IFAA.

Předseda M.Sodja vyřídil pozdravy od Presidenta IFAA a víceprezidenta IFAA

Zapsal

Michal Sodja

předseda Č3DL

Zápis z jednání 7.6.2014

Počet souborů: 0

Hradec Králové

Přítomni:

Michal Sodja

Pavel Šrut

Robert Ježdík

Program: poslední porada před odjezdem na ME. Obsazenost vozů, výživa atd, Předsednictvo vyjádřilo lítost, že nemůže zůstat na lukostřelecký večírek a opékání prasete v plné sestavě.

Robert Ježdík předložil otázky pro zasedání Světové rady IFAA. Předsednictvo se rozhodlo nevysílat zástupce do USA, ale hlasovat proxy způsobem.

Zapsal

Michal Sodja

Předseda Č3DL

zápis z jednání 31.5. Licoměrsko

Počet souborů: 0

Přítomni

Michal Sodja

Pavel Šrut

Petr Maralík

Robert Ježdík

Program.

Předsednictvo pochválilo vzornou práci JS Licoměrsko, pochválilo vynikající catering a hezky a neobvykle postavenou trať. Zároveň vydalo reprezentantům potvrzené score carts na ME v Confolence a převzalo dresy

Zapsal

Michal Sodja

předseda Č3DL

zápis z jednání 17.5.2014

Počet souborů: 0

Kuchařík

přítomní:

Michal Sodja

Robert Ježdík

Petr Maralík

Marek Žák

Pavel Šrut

Program.

Předsednictvo pochválilo Pražské Větve za výborně postavený závod, pochválilo občerstvení a předsedu.

Zapsal

Michal Sodja

předseda Č3DL

jednání 14.4.2014

Počet souborů: 0

Choltice

Přítomni

Michal Sodja

Pavel Šrut

Robert Ježdík

Petr Maralík

Program: Vyhodnocení mezinárodní spolupráce v projektu Grand Prix

Vyjádření ocennění klubu Kentaur ze vzornou přípravu závodu ČP a Grand Prix

Zapsal

Michal Sodja

Předseda Č3DL

jednání 5.4.2014

Počet souborů: 0

Žleby

Přítomni

Michal Sodja

Pavel Šrut

Robert Ježdík

Program: Pochvala Chiméry za vzornou práci

    Předsednictvo bylo seznámeno s úrovní příprav na ME ve Francii. Seznam reprezentantů, dresy, odznaky

předsednictvo poděkovalo Jindřichu Mikolášovi za zajištění dresů

Zapsal Michal Sodja

Předseda Č3DL

zápis z jednání 11.1.2014

Počet souborů: 0

Bartochov

Přítomni:

Michal Sodja

Robert Ježdík

Marek Žák

Pavel Šrut

Maralík Petr

program- pochválení Itaclubu za vzornou přípravu závodu a spolupráci s rakouskými kluby

           - vyhodnocení minulého roku

           - Předsednictvo seznámeno s možností spolupráce se st.z.Sychrov

Zapsal: Michal Sodja

předseda Č3DL

Jednání předsednictva 9.11.2013

Počet souborů: 0

Přítomni: Michal Sodja, Petr Dlesek, Petr Maralík, Pavel Šrut, Robert Ježdík.

Program: 1. Možnosti a výhledy na spolupráci se sousedními zeměmi (Polsko, Slovensko)

              2. Státní reprezentace na ME 2014 Francie

              3. Podklady pro Petra Maralíka stran nákladovosti Svazu a nákladovosti soutěžní činnosti.

              4. Problematika trenérů

 

 

1. V Polsku je problematika ve 3D natolik složitá, že je asi potřeba počkat na další vývoj. Jednání s novým vedením SLA3D je plánováno na prosinec.

2. Svaz podává na MŠMT žádost na dotační program 1. pro státní reprezentaci dle výsledků Českého Poháru 2013 a dvě osoby doprovod- požadavek jazykové vybavenosti

3. P.Maralík obdržel kakulaci na nákladovou náročnost provozu Svazu v plnohodnotném režimu (nikoli nouzovém) a na závod Českého poháru bez dotací, dobrovolné práce a darů, včetně amortizace trati.

4. V roce 2014 Svaz nežádá od státu žádné prostředky na vzdělávací programy. Problém trenérské metodiky bude řešen po Novém Roce v návaznosti na poptávku klubů. V současné době svaz disponuje dostatečným množstvím trenérů 2. a 3. třídy

9.11. 2013 Adršpach

zapsal Michal Sodja

předseda Č3DL

zápis z jednání předsednictva 11.3.2015

Počet souborů: 0

přítomni

Pavel Šrut, Robert Ježdík, Michal Sodja

program - omezit kolize vzniklé dodatečnými změnami termínů.

Zápis z jednání 11.4.2015

Počet souborů: 0

Přítomni:

Sodja , Ježdík, ostatní členové online.

Zpráva Martina Frélicha o činnosti SMK a příprava na první trenérský kurz.

Předsednictvo vyjádřilo uspokojení nad provedením přípravy závodu v Sedmihorkách.

zápis z jednání předsednictva 27.6.2015

Počet souborů: 0

Holé Vrchy

Přítomni Michal Sodja , Robert Ježdík, ostatní online

Program- MS 2015. Předsednictvo pověřilo M. Sodju doručit všem přihlášeným score carty

předsednictvo bylo seznámeno s tím, že v žáří bude předseda mimo republiku a pověřilo předsedu vypracováním kritérií pro ČP na další sezónu se zapracováním návrhů klubů Pražské Větve, Chiméra, Libichov a Kentaur do kritérií

Jednání předsednictva 20.9.2015

Počet souborů: 0

Korespondenční jednání. Přítomni

Michal Sodja, Robert Ježdík, Libor Valeček, Pavel Šrut

Předstednictvo bylo seznámeno s rozhodnutím Petra Maralíka odstoupit z předsenictva. Stávající počet členů je pět.

Předsednictvo schválilo kritéria pro ČP dle návrhu předsedy

Zasedání předsednictva 24.1.2017

Počet souborů: 0

Proxy systém

Přítomni Sodja, Šrut, Ježdík, Novák, Žák

Projednávaná záležitost- směrnice o státní reprezentaci.

Předsednictvo vypracuje směrnici upravující účast střelců na významných soutěžích kde vystupují jako státní reprezentace. Směrnice bude zahrnovat minimální podmínky, jakož i možnost střelci účast nepotvrdit pakliže je oprávněný předpoklad že bude vážným způsobem znevažovat dobré jméno Č3DL, nebo České Republiky. Stejně tak stanoví minimální ústrojní povinnost na slavnostní zahájení a ukončení.

Zápis z jednání předsednictva 30.4.2017

Počet souborů: 0

Zasedání proxy systémem

Přítomni Sodja, Žák, Ježdík, Novák, Šrut.

Předsednictvo se rozhodlo na podnět členské základny otevřít kategorii žáci FU.

V průběhu sezóny se objevili dva žáci střílející kladkovým lukem. Dosud žáci stříleli pouze v kategorii BB, tedy v jedné kategorii, která je ovšem s FU neporovnatelná.

Pokud budou mít na konci sezóny sedm turnajů, budou oceněni bez ohledu na naplněnost kategorie

Michal Sodja

předseda Svazu

Zápis z jednání předsednictva 29.1.2017

Počet souborů: 0

Předsednictvo ve složení Michal Sodja, Marek Žák, Robert Ježdík, Jan Novák a Pavel Šrut schválilo směrnici o státní reprezentaci.

Zapsal Michal Sodja

Zasedání předsednictva 24.5.2018

Počet souborů: 0

Téma- začíná platit GDPR

Zasedání proběhlo proxy systémem

Předseda informoval předsednictvo o způsobu nakládání s osobními údaji členů

Nakládání s osobními údaji.

Česká 3D lukostřelba shromažďuje, zaznamenává a ukládá obecné osobní údaje pro potřeby evidence členské základny.

Tyto údaje existují v jediném exempláři a přístup k nim mají pouze předseda a sekretář České 3D lukostřelby. Evidence je chráněným souborem.

Údaje jsou používány následujícím způsobem:

  1. do webové databáze je vloženo jméno, příjmení, rok narození, klubová příslušnost, číslo licence a střelecká kategorie. Databáze slouží k přihlašování na soutěže pořádané Svazem.

Databáze je chráněna bezpečnostními prvky správcovské firmy

  1. Pokud je na soutěži pořádané jinou organizací, nebo na sankcionované soutěži IFAA vyžadováno ověření členské příslušnosti , či způsobilosti zúčastnit se soutěže, Č3DL údaj ověřuje podle údajů členské evidence a odpoví  ANO- NE
  2. Na vyžádání orgánů státní správy a místních samospráv(granty, dotace) potvrzujeme členství našich členů (klubů i jednotlivců) v Č3DL

 

V Praze 24.5.2018

Michal Sodja

Předseda Č3DL

Zasedání předsednictva 8.10.2018

Počet souborů: 0

Zasedání proběhlo proxy systémem

Zúčastnili se: Michal Sodja. Jan Novák, Pavel Šrut, Robert Ježdík, Marek Žák

revizní komise Petr Dlesek

Téma: Otevření dětských kategorií a možnost dalšího dělení kategorií dospělých. Úkoly uložené předsednictvu na řádném VS v Teplicích nad Metují

Průměrná účast na soutěžích ČP je kolem deseti žáků a deseti juniorů. Dělení má smysl tam, kde je vybavení natolik rozdílné, že soutěžit je pro hůře vybavené demotivující. Předsednictvo se rozhodlo otevřít dětské kategorie pro LB.

 

Předsednictvo se rozhodlo svolat mimořádné VS do Adršpachu , aby mohla členská základna rozhodnout o otázce opravného šípu v rámci ČP

Jednání předsednictva 16.2. 2019

Počet souborů: 0

Přítomni Michal Sodja, Robert Ježdík. Jan Novák a Pavel Šrut proxy

Jan Novák předložil plán trenérských kurzů IFAA, Michal Sodja seznámil předsednictvo se situací IFAA před zasedáním Evropské rady

zasedání předsednictva 14.10.2023

Počet souborů: 0

Přítomni. Michal Sodja(předseda)

Robert Ježdík, Martin Kubeček, Petr Dlesek (revizní komise)

Michal Sodja seznámil přítomné s návrhem webové aplikace pro pořádání závodů a zprávu webu.

Sekretář Robert Ježdík seznámil předsednictvo s vývojem příprav na ME v Rakousku.

Diskuze o možném vývoji 3D lukostřelby a řešení nákladovosti