Stanovy

Česká 3D lukostřelba z.s.

 

Čl. 1

Základní ustanovení

1/ Česká 3D lukostřelba z.s.(dále jen CZ 3D) je dobrovolnou organizací sdružujících jednotlivce, oddíly, kluby a další subjekty, které mají zájem pěstovat a rozvíjet střelbu z luků v sestavě 3D v České republice (dále jen ČR).

2/ CZ 3D má postavení samostatné právnické osoby s působností na celém území státu.

3/ CZ 3D je nezávislá organizace, která vyvíjí činnost v souladu s ústavou, právním řádem ČR,  s pravidly federací 3D a s těmito stanovami.

4/ CZ 3D uznává právní, organizační a finanční samostatnost svých členů. CZ 3D neodpovídá za závazky svých členů a naopak.

5/ Politická činnost v CZ 3D je nepřípustná.

6/ Sídlem CZ 3D je  Vrážská 87/1 15300 Praha16-Radotín

 

Čl. 2

Poslání a úkoly CZ 3D

1/ Posláním CZ 3D je vytváření podmínek a péče o rozvoj střelby z luků v disciplíně 3D a uspokojování potřeb jeho členů.

2/ K naplnění svého poslání CZ 3D zejména:

a/ zabezpečuje podmínky pro rozvoj české reprezentace ve střelbě z luků 3D

b/ zajišťuje státní reprezentaci

c/ zajišťuje celostátní soutěže v jednorázovém uspořádání

d/ řídí celostátní soutěže v dlouhodobém uspořádání /celoroční poháry, žebříčky, atd./

e/ organizuje mezinárodní soutěže na úrovni reprezentačních družstev

f/ zastupuje CZ 3D v mezinárodních federacích

g/ zastupuje českou střelbu z luků v disciplíně 3D při jednání se všemi ostatními složkami v ČR i v zahraničí

h/ vydává pravidla a předpisy s celostátní působností

i/zajišťuje vzdělávání

j/ rozvíjí činnost zaměřenou proti používání zakázaných prostředků

 

Čl. 3

Členství, práva a povinnosti.

1/ Členem svazu se může stát každý občan, který souhlasí se stanovami CZ 3D. Členství vzniká na základě písemné přihlášky doručené předsednictvu a na základě zaplacení ročního registračního příspěvku.

2/ Řádnými členy jsou fyzické osoby, kluby a oddíly působící na území ČR.

3/ Mimořádní členové jsou čestní členové, kteří byli zvoleni valným shromážděním CZ 3D. K přijetí za mimořádného člena je potřebný souhlas dvoutřetinové většiny přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím.

4/ Členové CZ 3D mají právo podílet se na činnosti svazu, předkládat orgánům svazu své podněty, návrhy a stížnosti a využívat výhod vyplývajících z členství.

5/ Členové CZ 3D jsou povinni se řídit stanovami, směrnicemi a řády.

6/ Člen CZ 3D může na základě svého rozhodnutí z CZ 3D vystoupit. Toto rozhodnutí musí písemně oznámit předsednictvu CZ 3D.

7/ Člen CZ 3D může být při závažném porušení těchto stanov vyloučen valným shromážděním s CZ 3D.

8/ Členství v CZ 3D zaniká:

a/ vystoupením

b/ rozhodnutím valného shromáždění CZ 3D

c/ úmrtím fyzické osoby

d/ zánikem právnické osoby

e/ zánikem CZ 3D

f/ neplacením registračních příspěvků a následným rozhodnutím předsednictva svazu

 

Čl. 4

Orgány CZ 3D

1/ Orgány CZ 3D jsou:

a/ valné shromáždění

b/ předsednictvo

c/ revizní komise

2/ Valné shromáždění je nejvyšším orgánem CZ 3D. Je svoláváno nejméně jedenkrát ročně, maximálně jedenkrát za dva roky předsednictvem CZ 3D. Jeho mimořádné zasedání svolává předsednictvo CZ 3D na žádost nejméně poloviny řádných členů, revizní komise, nebo na základě svého rozhodnutí.

3/ Dobu konání, místo a program jednání valného shromáždění oznamuje předsednictvo CZ 3D nejpozději 30 kalendářních dnů předem.

4/ Valné shromáždění se skládá z delegátů s hlasem rozhodujícím /nad 18 let/. Delegáti musí mít zaplaceny členské příspěvky. Všichni ostatní mají hlas poradní.

5/ Při svém jednání se valné shromáždění řídí jednacím a volebním řádem, který musí být schválen nadpoloviční většinou přítomných delegátů.

6/ Valné shromáždění CZ 3D zejména:

a/ schvaluje stanovy CZ 3D, jejich doplňky a změny

b/ schvaluje název a symboliku CZ 3D

c/ schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření CZ 3D

d/ schvaluje zprávu revizní komise CZ 3D

e/ schvaluje roční plán a rozpočet CZ 3D na další období

f/ volí a odvolává:

předsedu, místopředsedu, členy předsednictva a revizní komisi

g/ plní funkci nejvyššího odvolacího orgánu CZ 3D

h/ rozhoduje o vstupu CZ 3D do organizací

i/ uděluje diplomy, čestná uznání, vyznamenání, věcné a finanční dary

j/ rozhoduje o zániku CZ 3D a způsobu likvidace jeho majetku

7/ Valné shromáždění je oprávněno přijímat usnesení, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných delegátů.

8/ Změny a doplňky stanov podléhají schválení dvoutřetinovou většinou přítomných delegátů.

9/ Zrušení CZ 3D podléhá schválení tříčtvrtinovou většinou delegátů.

10/ Funkční období volených orgánů CZ 3D je čtyřleté.

11/ Kandidát na volenou funkci může být zvolen i v nepřítomnosti, pokud předtím písemně vyjádřil souhlas svou funkci převzít.

12/ V období mezi zasedáním valného shromáždění CZ 3D řídí činnost svazu minimálně pětičlenné předsednictvo.

13/ Předsednictvo CZ 3D svolává jeho předseda nejméně jedenkrát za dva měsíce. Jeho mimořádné zasedání svolává předseda CZ 3D na žádost nejméně poloviny jeho členů, revizní komise, nebo na základě svého rozhodnutí.

14/ Předsednictvo CZ 3D zejména:

a/ zřizuje sekretariát CZ 3D

b/ zřizuje stálé, nebo dočasné komise k řešení dílčích úkolů, jejichž členy mohou být i odborníci, kteří nejsou členy svazu

c/ jmenuje členy českého reprezentačního družstva, provádí nominace na mezinárodní závody

d/ podává zprávy valnému shromáždění o své činnosti a hospodaření

e/ stanoví rozsah zmocnění svých členů k zastupování navenek

f/ udržuje do zasedání valné hromady počet svých členů kooptováním, pověřením, v počtu minimálně tři

g/ plní další úkoly na základě rozhodnutí valného shromáždění CZ 3D

h/ přijímá nové členy a ukončuje členství na základě znění stanov

15/ Předsednictvo je oprávněno přijímat usnesení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina jeho členů.

16/ Předseda CZ 3D zastupuje předsednictvo CZ 3D mezi jeho zasedáním. Je oprávněn jednat jménem CZ 3D ve všech věcech jako statutární zástupce. V době jeho nepřítomnosti ho zastupuje místopředseda svazu, nebo pověřený člen předsednictva svazu.

 

Čl. 5

Revizní komise CZ 3D

1/ Revizní komise vykonává svou činnost nezávisle na valném shromáždění, předsednictvu, odborných komisích a sekretariátu CZ 3D

2/ Předseda a členové revizní komise se zúčastňují zasedání valného shromáždění CZ 3D s hlasem poradním.

3/ Předseda, nebo členové revizní komise mají právo zúčastňovat se jednání předsednictva s hlasem poradním.

4/ Revizní komise zejména:

  • provádí nejméně jedenkrát ročně kontrolu hospodaření CZ 3D
  • průběžně upozorňuje předsednictvo na zjištěné nedostatky a předkládá návrhy na opatření k nápravě · vyjadřuje se ke zprávě o hospodaření předkládané předsednictvem CZ 3D valnému shromáždění · předkládá valnému shromáždění CZ 3D zprávu o své činnosti

 

Čl. 6

Majetek a hospodaření CZ 3D

1/ Majetek CZ 3D tvoří finanční fondy, hmotný a nehmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva.

2/ Hospodaření CZ 3D se provádí v souladu se všemi závaznými právními předpisy a vlastními vydanými pravidly.

3/ Zdrojem majetku CZ 3D jsou:

  • dotace ze státního rozpočtu
  • dotace od organizací
  • příspěvky, dotace a dary členů CZ 3D
  • příjmy od sponzorů
  • jiné příjmy

4/ Finančními prostředky CZ 3D v rámci schváleného rozpočtu mohou disponovat předseda CZ 3D, místopředseda a hospodář CZ 3D.

5/ O nabývání, pozbývání a převodech majetku, k nimž dochází mimo obvyklé hospodaření a o mimorozpočtových výdajích v rámci disponibilních zdrojů rozhoduje předsednictvo CZ 3D.

 

Čl. 7

Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy nabývají platnosti schválením valným shromážděním CZ 3D dne 27.9.2014

 

Za předsednictvo CZ 3D

Michal Sodja

předseda