Jednací řád VS

Jednací řád Valného shromáždění Č3D

Počet souborů: 0Valné shromáždění České 3D Lukostřelby ( dále jen VS Č3D ) se usneslo
na tomto jednacím řádu :

1.
Úvodní ustanovení
Jednací řád upravuje zásady jednání VS Č3D

2.
Program zasedání
Program VS Č3D navrhuje předsednictvo Č3D. Tento program může být doplněn ze
strany oddílů/klubů jejich statutárními zástupci o další body či návrhy, které musí být
podány písemně nebo v elektronické podobě nejpozději 40 dní před konáním VS Č3D na
sekretariát Č3D. Návrhy budou očíslovány a tématicky zařazeny do programu VS Č3D.

Celý program včetně všech písemných návrhů a materiálů bude společně
s pozvánkou oznámen na webových stránkách sdruženým oddílům/klubům a individuálním členům nejpozději 1 měsíc před konáním VS
Č3D.

Datum konání VS Č3D oznámí předsednictvo Č3D sdruženým členům
nejpozději 30 dní předem.

Jiné než písemně podané návrhy a náměty zařazené do programu VS Č3D
nebudou projednávány.

3.
Účast na zasedání

1.
V průběhu jednání mohou vystupovat s připomínkami členové a delegáti s hlasem rozhodujícím
i hlasem poradním.
2.
Delegátem je osoba pověřená klubem k jeho zastupování a sice právě jedna za jeden klub. Disponuje hlasy všech členů klubu. Pokud si člen klubu nepřeje být zastupován svým zástupcem a na VS disponovat svým hlasem, oznámí tuto skutečnost předsednictvu svazu písemně nejpozději 14 dní před VS
3.
Odchyluje–li se diskutující od projednávané věci, překročí-li stanovenou řečnickou
lhůtu (3 min.) nebo je jeho vystupování nedůstojné, může mu předsedající vzít
slovo.
4.
Členové a delegáti s hlasem rozhodujícím i hlasem poradním mohou podávat k jednotlivému
bodu programu jednorázové pozměňující návrhy pouze 1 x s výjimkou diskuze.
5.
Členové a delegáti s hlasem rozhodujícím mohou schválit přítomnost hostů. Hosté na VS Č3D
mají hlas poradní.
6.
Z jednání VS Č3D se pořizuje zápis, z něhož musí být patrné, kolik členů s hlasem
rozhodujícím bylo přítomno, kdo jednání předsedal, usnesení k jednotlivým bodům
programu a výsledky hlasování.
4.
Jednání VS Č3D
1.
Jednání VS Č3D lze zahájit, je-li přítomna , či zastoupena nadpoloviční většina členů s hlasem
rozhodujícím.
2.
Jednání VS Č3D zahajuje a řídí předsedající VS Č3D pověřený předsednictvem Č3D.
3.
Do diskuse se mohou přihlásit členové a delegáti s hlasem rozhodujícím i hlasem poradním.
Předsedající uděluje slovo přihlášeným v pořadí, v němž se přihlásili do
diskuse.
4.
Je-li k návrhu předložen pozměňovací nebo doplňovací návrh, hlasuje se nejprve o
pozměňovacím návrhu. Jsou-li předloženy dva nebo více pozměňovacích nebo
doplňovacích návrhů, hlasuje se o nich v opačném pořadí než byly podávány. To
znamená, že první hlasování je o posledním pozměňovacím nebo doplňovacím
návrhu.
5.
Delegáti a členové mají právo zejména :


a)
uplatňovat své návrhy a připomínky k projednávaným bodům a návrhům na
usnesení

b) klást členům předsednictva a revizní komise otázky související s jejich činností.
Pokud dotázaný nepodá uspokojivé vysvětlení, je povinen odpovědět ve lhůtě 14
dnů

6.
O způsobu hlasování rozhodují přítomní členové a delegáti s hlasem rozhodujícím.
5.
Hlasování
1.
O každém návrhu rozhoduje VS Č3D hlasováním.
2.
Delegát, nebo člen má právo navrhnout, aby se o jednotlivých částech návrhu hlasovalo
odděleně. Nedojde-li ke schválení všech částí návrhu, je nutno o přijatých částech
hlasovat ještě jako o celku.
6.
Závěrečná ustanovení
O věcech, které se mohou v průběhu jednání VS Č3D vyskytnout, a které tento
jednací řád neřeší, rozhodne VS Č3D veřejným hlasováním s požadavkem nadpoloviční
většiny přítomných delegátů.