Směrnice pro přijímání klubů za členy Č3D

směrnice pro přijímání klubů za členy Č3DL

Počet souborů: 1

SMĚRNICE

České 3D Lukostřelby k přijímání klubů za členy svazu

 

 

I.

Podmínky pro přijetí

 

Za klub sdružený v České 3D Lukostřelbě může být přijat pouze 

1) klub –zapsaný spolek, který osvědčí svou právní subjektivitu, a to za splnění následujících podmínek:

a) v klubu je zajištěn řádný základní  výcvik dle pravidel vydaných svazem prostřednictvím vlastních kvalifikovaných členů (trenérů) nebo je prokázáno jeho zajištění pomocí kvalifikovaných členů jiného klubu (prokazuje se písemnou dohodou stran)

b)  klub má jako cíl své činnosti vytýčeno mimo jiné provozování a rozvíjení střelby 3D

c) klub má ve svých stanovách uznání stanov a předpisů České 3D Lukostřelby, včetně všech směrnic a řádů - může se nahradit i písemným prohlášením statutárních orgánů  klubu

d) podání řádně vyplněné přihlášky včetně příloh k přijetí.

 

II.

Rozhodování o přijetí

 

1) O přijetí rozhoduje předsednictvo na svém nejbližším zasedání. Předsednictvo projednává přihlášku, která splňuje požadavky dané touto směrnicí. O výsledku projednání neprodleně písemně informuje žadatele prostřednictvím kontaktní osoby uvedené v přihlášce. Projednání přihlášky je součástí zápisu z předsednictva.

 

2) V případě, že předsednictvo při projednávání zjistí, že písemná přihláška nesplňuje náležitosti  podle této Směrnice, je třeba žadatele  informovat, které podmínky nebyly splněny a vyzvat ho k jejich odstranění, a to prostřednictvím kontaktní osoby.

 

3) Při splnění podmínek přihlášení musí být klub přijat.

 

 

III.

Náležitosti přihlášky

 

1. Písemná přihláška musí obsahovat následující údaje:

a) název klubu

b) sídlo klubu

c) IČO klubu

d) datum vzniku klubu

e) počet členů

f) složení výboru klubu (doložené zápisem ze schůze klubu)

g) metodické zajištění činnosti podle čl. I.,  písm. a) této Směrnice

h) prohlášení o přistoupení ke Stanovám České 3D lukostřelby a všem směrnicím

i) jméno, adresu,  tel. spojení, příp. i jiné spojení kontaktní osoby oprávněné     

   k vyřizování přijetí za člena svazu

j) bankovní spojení – není podmínkou

k) přílohy

 

2. Přílohu písemné přihlášky tvoří:

   vždy:

a)       jmenný seznam členů klubu

b)       usnesení nejvyššího orgánu klubu, kterým se osvědčuje složení výboru (nebo jiný doklad osvědčující tuto skutečnost)

c)       usnesení nejvyššího orgánu klubu, kterým bylo rozhodnuto o podání přihlášky za člena svazu

c) 

   fakultativně:

   d) dohoda o zajištění pomoci při zajištění základního lukostřeleckého výcviku

 

   v případě klubu s vlastní právní subjektivitou:

         e) Stanovy klubu – občanského sdružení s vyznačením registrace u MV ČR

 

 

IV.

 Působnost

 

Tato Směrnice se vztahuje pouze pro přijímání klubů, nevztahuje se na přijímání individuálních členů svazu.

 

 

V.

Ustanovení závěrečná

 

Tato Směrnice  nabyla  platnosti a účinnosti dnem  schválení předsednictvem svazu 1.1.2007