Soutěžní řád

soutěžní řád České 3D Lukostřelby

Počet souborů: 0

Soutěžní řád


 • 1. kapitola
  Článek 1. Soutěžní řád.
  Vhodně volené a dobře organizované sportovní soutěže 3D přispívají k růstu základny, k výkonnosti závodníků a vedou je ke sportovnímu mistrovství. Proto je organizační řízení soutěží na všech stupních jednotné. Dociluje se tím návaznosti a soutěže tvoří harmonický celek.
  Jako základní dokument pro pořádání všech soutěží a závodů 3D je „Soutěžní řád“. Po stránce technické jej doplňují další předpisy, pravidla a směrnice České 3D lukostřelby.
  Soutěžní řád zajišťuje koordinaci v pořádání všech druhů závodů a soutěží, mistrovských, pohárových, klubových a propagačních a to jak přímých, tak i korespondenčních, vnitrostátních a mezinárodních, pořádaných na území našeho státu ve všech disciplínách střelby 3D a 2D. Ustanovení soutěžního řádu jsou závazná a platná pro všechny sportovní kluby, závodníky, funkcionáře a orgány tělovýchovného hnutí v oblasti 3D.
  Článek 2. Rozdělení závodů a soutěží.
  Závody a soutěže dělíme na:
  a) krátkodobé – na jednom místě, v jedno časové období.
  b/ dlouhodobé – poháry – seriál několika soutěží s danými kritérii pro vyhodnocení.
  c) mistrovské – v jednorázovém uspořádání – venkovní a halová MČR
  dlouhodobém uspořádání – Český pohár 3D
  d) ostatní – klubové závody, náborové závody
  Závody, pokud není v rozpise uvedeno jinak, jsou organizovány jako soutěže jednotlivců. Pokud počet startujících není omezen rozpisem, může se závodu zúčastnit libovolný počet závodníků a pořadatel musí zajistit potřebný počet okruhů či jiným způsobem zajistit regulérnost závodu.
  Závody pro soutěže družstev se pořádají zpravidla jako součást závodů pro soutěže jednotlivců v případě, že bude přihlášeno minimálně 5 klubových družstev. Výsledky soutěží jednotlivců se pro soutěž družstev mohou započítávat. Členové soutěžících družstev musí být nahlášeni před zahájením závodu. Družstva mají počet členů a členění tříd podle pravidel 3D – národní teamy. Bude dále řešeno, až to bude aktuální.
  Všechny závody mohou být pořádány jako veřejné, s mezinárodní účastí, mistrovské a mezinárodní, přičemž dva posledně jmenované podléhají schválení předsednictva svazu. Účastníci se musí prokázat platnou střeleckou licencí té země, kde má trvalé bydliště.

 • 2. kapitola
  Článek 1. Kalendář závodů (KZ).
  Aby se zamezilo hromadění závodů v jednom termínu, sestavuje předsednictvo svazu každoročně na základě požadavků klubů s přihlédnutím k potřebám rozvoje střelby v regionech a k potřebám reprezentace ČR kalendář závodů 3D na období kalendářního roku.
  Požadavky klubů na zařazení závodů do kalendáře závodů musí být předsednictvu předloženy v termínu do 15.9. každého roku. V kalendáři budou uvedeny také důležité mezinárodní závody a mistrovství. V případě potřeby uspořádat další závod mimo KZ nahlásí pořádající klub tento závod předsednictvu.
  V případě vytvoření dalších orgánů v rámci svazu (např. pro jednotlivé oblasti) bude metodika postupu při sestavování KZ těchto orgánů spolu s koordinací s předsednictvem svazu dána pravidly vydanými předsednictvem svazu.

 • Článek 2. Závody a soutěže přímo řízené předsednictvem svazu
  Předsednictvo svazu pořádá a řídí tyto závody a soutěže:
  a) mistrovství ČR 3D, 2D v jednorázovém uspořádání jak venku, tak v hale
  b) všechny dlouhodobé soutěže družstev všech kategorií budou-li vypsány
  c) mistrovskou soutěž Český pohár 3D
  d) mistrovské závody dle určení mezinárodní federace /ME/, přátelská mezinárodní utkání, závody typu EC /evropský pohár nebo Grand Prix dle určení mezinárodní federace.

 • Článek 3. Technické a organizační zajištění závodů řízených předsednictvem svazu
  Předsednictvo svazu pověřuje pořádáním a technickým zajištěním závodů mistrovství ČR v jednorázovém uspořádání jednotlivé kluby, nebo je zajišťuje samo. Předsednictvo uzavírá s případným pořadatelem smlouvu nejméně 60 dní přede dnem konání závodu. V případě pořádání několika závodů Českého poháru na všechny nahlášené závody. Pořadatel zodpovídá za průběh a organizaci závodu a dbá, aby byly splněny všechny podmínky uvedené v rozpise a ve smlouvě.

 • Článek 4. Dotace na pořádání závodu.
  Dotace na závod budou řešeny, jen když to dovolí rozpočet svazu a schválí VS. Řešit se budou jen u klubů, které nedostaly v minulosti dotaci na pořízení terčů 3D na rozeběhnutí činnosti svazu.
  Klub – člen svazu, který byl podle čl. 3 Soutěžního řádu pověřen technickým zajištěním závodu mistrovství ČR v jednorázovém, nebo dlouhodobém uspořádání, může dostat na toto technické zajištění od předsednictva svazu dotaci a to zpětně. Výše dotace se stanovuje individuálně s přihlédnutím k rozsahu závodu, počtu účastníků, výši pronájmu ploch a budov a k dalším okolnostem. Jejich výše bude určena předsednictvem dle finančních možností svazu. Podmínkou vyplacení dotace je dodržení smlouvy mezi svazem a pořadatelem.
 • Článek 5. Podklady pro řízení závodů a soutěží.
  K řízení závodů a soutěží slouží:
  a) soutěžní pravidla (národní či mezinárodní)
  b) soutěžní řád
  c) KZ s přílohami (dodatečně schválené závody)
  d) uspořádání a rozpis soutěží
  e) rozpis závodu
 • Článek 6. Rozpisy závodů a soutěží.

Rozpisy závodů a soutěží vydává ta složka, která příslušný závod nebo soutěž pořádá a řídí. Rozpis musí být vypracován v souladu se sportovně-technickými dokumenty vydanými předsednictvem a v předepsaném rozsahu a úpravě. Rozpis závodu přesně určuje druh závodu, technické náležitosti, sbor činovníků, místo konání, časový rozvrh závodu, střílené sestavy, kategorie a třídy závodníků, kteří se mohou závodu zúčastnit, případné omezení účasti závodníků, startovné, způsob úhrady nákladů, kteří závodníci budou odměněni apod. V případě omezování počtu závodníků je nutno do rozpisu závodu uvést kritéria omezování /např. termín přihlášky, počet a pod/.


Článek 7. Termíny vydávání rozpisů.
Pro všechny závody a soutěže musí být rozpisy vydány předem /vyvěšeny na svazovém či klubovém webu / a to v těchto termínech:
a) u mistrovských závodů a soutěží minimálně 30 dnů před zahájením závodu či soutěže
b) u mezinárodních závodů 90 dnů předem
c) u zbývajících nemistrovských závodů a soutěží 30 dní před zahájením závodu či soutěže.
Pořadatelem musí být zajištěn veřejně přístupný přehled přihlášených závodníků na webu.


Článek 8. Úhrada nákladů závodníkům.
Stanovení podmínek pro úhradu nákladů závodníkům provádí složka, která závod řídí a vypisuje. Podmínky a způsob úhrady nákladů musí být stanoveny předem.
Z prostředků svazu mohou být hrazeny příspěvky účastníkům mistrovských závodů a soutěží, přátelských mezinárodních utkání a reprezentantům ČR i na kontrolních závodech.
Pořadatel závodu nemá povinnost vyplácet náležitosti závodníkům, pokud nebylo předem stanoveno jinak.


Článek 9. Mistrovství ČR.
Jednorázové mistrovství ČR je nejvyšším celostátním závodem závodníků, kteří splnili podmínky účasti. Může být pořádáno i jako závod mezinárodní.
Doporučené sestavy pro mistrovství ČR:
Venkovní 2 × 20 terčů 3D v sobotu, 1 × 20 terčů 3D v neděli + finálové rozstřely
Venkovní 2 × 28 terčů ve dvou dnech
Venkovní 2 × 24 2D terčů
Halová sestava 2D – 20 sad po 3 šípech.
Sestavu MČR určí předsednictvo po dohodě s technicky zabezpečujícím klubem.
V mistrovství ČR jednotlivců se vyhlašuje pouze vítěz při účasti nejméně tří soutěžících v kategorii. První tři závodníci se vyhlašují při účasti nejméně pěti soutěžících v kategorii.
V mistrovství ČR družstev se vyhlašuje pouze vítěz při účasti nejméně tří družstev. První tři družstva se vyhlašují při účasti nejméně pěti družstev.
Titul Mistr ČR je mezinárodní. V případě, že se MČR účastní střelci s jinou, než českou licencí, jsou vyhlášeni jako vítěz soutěže a titul obdrží nejbližší střelec s českou licencí.
Dlouhodobé mistrovství ČR – Český pohár je celoročně pořádaná soutěž vyhodnocována dle kritérií vydaných před zahájením sezóny.
Mimo uvedených odměn je možné ohodnotit výkony závodníků věcnými cenami podle možností pořadatele.

MČR se smí účastnit závodník, který má v příslušném soutěžním roce odstřílený alespoň jeden závod Českého Poháru. U cizinců jeden závod jejich národní soutěže


Článek 10. Přihlášky k závodu.
Účast na vypsaném závodě je podmíněna, mimo splnění podmínek pro účast, též zasláním přihlášky k závodu a to do termínu uvedeného v rozpise závodu. Rozhoduje datum poštovního razítka, nebo e-mailu. Přihlášky se zasílají způsobem uvedeným v rozpise.


Článek 11. Náležitosti přihlášek k závodu.
Přihlášky k závodu zasílá buď klub za své členy, nebo registrovaný závodník sám za sebe.
V přihlášce je nutno uvést příjmení a jméno závodníka, číslo licence, třídu a kategorii. V případě přihlášky družstva k soutěži klub vypíše složení družstva.
Přihlášky s výhradou se nepovolují. Závodníka lze ze závodu odhlásit do termínu rozlosování. Pokud se tak nestane, je i při neúčasti závodníka nutno uhradit pořadateli vklad (startovné) a příp. i ostatní prokazatelné náklady (ubytování apod.).


Článek 12. Přihlášky po termínu a penalizace.
Při nedodržení termínu zaslání přihlášky k závodu nemusí být přihlášeným závodníkům start povolen. Rozhodnutí o dodatečném startu závodníků přihlášených po termínu náleží pořadateli. Je-li pořadatelem předsednictvo svazu je rozhodnutí o dodatečném startu závodníků přihlášených po termínu podmíněno i souhlasem subjektu, který závod technicky zabezpečuje. Při pozdním přihlášení se na závody může pořadatel vybírat přirážku ke startovnému ve výši 50%.


3. kapitola
Článek 1. Účast na závodě.
Každý závodník startuje sám za sebe, nebo za svůj klub, jehož je členem.
Výjimku tvoří pouze závodníci svazu pověření reprezentací ČR, kteří startují pod hlavičkou svazu.
Účastníci:
Všichni ve třídách a kategoriích dle platných pravidel IFAA a českých úprav s platnou licencí pro ten rok . nebo jinou mezinárodní licencí
Veteráni (Veterans) – 55 let a starší / muži - ženy
Senioři (Seniors) – 17 – 55 let / muži - ženy
Junioři (Juniors) – 13-16 let / muži - ženy
všichni junioři střílí z modré mety
minis - dítě do 12 let které začíná a musí mít doprovod rodiče – Pořadatel závodu umístí na trať bílý kolík. Maximální vzdálenost pro minis je modrá meta.
Závodník může zvolit, zda chce soutěžit ve vyšší věkové kategorii – uvede v přihlášce. Nejvyšší kategorií jsou Senioři.
Závodníci věkových kategorií mládeže mohou na závodech startovat v soutěžích vyšších věkových kategoriích. Přestup do vyšší věkové kategorie je na celou sezónu.


Článek 2. Startovné.
Pořadatel závodu má právo vybírat startovné. Výši startovného určuje pořadatel a jeho výše musí být uvedena v rozpise závodu. Vybrané startovné zůstává po skončení závodu pořadateli na úhradu běžné režie. Maximální výši startovného pro daný rok a soutěž určuje VS.
Článek 3. Odpovědnost za průběh závodu.
Za organizaci závodu odpovídá ta složka, která závod technicky organizuje, za vlastní průběh závodu odpovídá ředitel soutěže . Musí dbát na splnění všech podmínek uvedených v rozpisu závodu, na dodržování soutěžního řádu, pravidel Č3DL a smluvního vztahu se svazem.


Článek 4. Úhrada nákladů.
Pořadatel je povinen uhradit případnou škodu nebo ztrátu, zaviněnou nedbalostí nebo neznalostí právních předpisů. Náklady spojené s účastí závodníků na závodě, pokud není v rozpise uvedeno jinak, hradí buď vysílající klub, nebo sami závodníci.


Článek 5. Podmínky účasti.
Každý startující závodník se musí před zahájením závodu prokázat platnou licencí na daný kalendářní rok a zaplatit startovné. Nikdo se nesmí účastnit závodu pořádaným klubem sdruženým v našem svazu bez platné střelecké licence. Sankce pro pořadatele je 5.000,- CZK za každý závod, kterou klub musí odvést svazu ihned po zjištění. Jako podklad slouží „Zápis o průběhu závodu“. Odpovídá  ředitel závodu. Výjimka platí jen při klubovém náborovém neveřejném závodě.


Článek 6. Pořadatelský sbor.
Pro každý závod je ustanoven pořadatelský sbor, k jehož členům zpravidla patří:
- ředitel závodu,
- hospodář závodu,
- tajemník závodu,
- technický personál.


Článek 7. Povinnosti ředitele závodu - přípravné práce.
a) spolu s hospodářem závodu vypracuje rozpočet připravovaného závodu a předloží jej ke schválení tomu, kdo závod vypisuje,
b) vypracuje a včas rozešle rozpis závodu
c) organizuje pořadatelský sbor
d) zabezpečí potřebná úřední povolení, zajistí rozhlas, vlajky, občerstvení apod.,
e) postará se o bezpečnostní a technické vybavení střelnice, vybere a postaví závodní trať
f) připraví ceny podle rozpisu závodu
g) provede rozlosování podle doručených přihlášek k závodu, přičemž doba a místo konání musí být uvedeny v rozpise


Článek 8. Losování.
Losování se provádí tak, aby třídy a kategorie byly do jednotlivých skupin zařazeny podle výkonnosti, aby šli spolu závodníci zkušení a začínající a dále tak, aby třídy tradičních luků měly před sebou dostatečný prostor na okruhu a ostatní třídy je nebrzdily. Závodník, který se přihlásil až po rozlosování a bude připuštěn k závodu, bude nasazen do skupiny a na terč podle dispozic pořadatele.
Druhý a další den se závodníci nasazují do skupin dle výkonů v daném závodě tak, aby mohlo docházet k přímé sportovní konfrontaci.


Článek 9. Povinnosti ředitele závodu před zahájením závodu.
a) připraví bodovací lístky podle rozlosování závodníků
b) zapíše řádně přihlášené závodníky
c) provede nástup závodníků a funkcionářů
d) provede akreditaci osob, které nejsou držiteli platné střelecké licence.
- akreditovanými osobami jsou z hlediska svého postavení ředitel závodu, technický personál
- další osoby mohou získat akreditaci z rozhodnutí ředitele závodu; podmínkou akreditace je seznámení se s pravidly; na akreditaci není nárok ani v případě splnění všech podmínek; podmínkou akreditace je podepsání prohlášení o seznámení s pravidly a odpovědností.


Článek 10. Povinnosti ředitele závodu v průběhu závodu.

a) přijímá protesty a zajišťuje jejich projednání v soutěžní komisi (pokud byla ustanovena),
b) překontroluje bodovací lístky těch závodníků, kteří zvítězili nebo získali ceny,
c) zajistí vyhodnocení pořadí závodníků, vyhlášení výsledků závodu – výsledkové listiny v papírové formě pro případné protesty a předání cen.
d) provede zápis připomínek, protestů, zranění apod.


Článek 11. Povinnosti ředitele závodu po skončení závodu.
Program s vyhodnocením závodu odešle do 48 hodin e-mailem na adresu svazu.


Článek 12. Tajemník závodu.
Tajemník závodu je nejbližším spolupracovníkem ředitele závodu. Vede převážně písemnou agendu spojenou s pořádáním závodu, a to podle pokynů ředitele závodu.


Článek 13. Zdravotník.
Každý závod by měl být zajištěn zdravotnickou službou podle možností pořadatele, tj. lékařem nebo osobou vyškolenou v poskytování první pomoci. Zdravotník má právo uplatnit svoje názory a požadavky v oblasti bezpečnosti a zdraví závodníků.


Článek 14. Technický personál.
Pracovníci technického personálu jsou určováni podle rozsahu a důležitosti závodu. Starají se o pracovní úseky, které jim svěřil ředitel závodu (např. o rozhlasovou techniku, kontrolu bodovacích lístků, obsluhu výsledkových tabulí, přípravu tratě atd.).


Článek 15. Soutěžní komise.
Při závodech zařazených do KZ tvoří soutěžní komisi:
- ředitel závodu,
- Technický dozor
- zástupce soutěžících – zejména při řešení protestů
Pokud není soutěžní komise ustanovena, rozhoduje o všech důležitých okolnostech ředitel závodu . Rozhodnutí komise nebo ředitele závodu o protestu je konečné.


Článek 16. Platnost sboru činovníků.
Sbor činovníků má platnost pouze v závodech pořádaných složkami svazu. Na závodech mezinárodních, ME musí být pořadatelský sbor a další činovníci stanoveni podle předpisů uvedených v mezinárodních pravidlech.

 


Článek 17. Zahájení a ukončení závodu.
Závod je považován za zahájený tehdy, když byl proveden nástup závodníků a vystřelen šíp na první terč závodu.
Střelba v daném závodě se považuje za skončenou, byly-li vystřeleny všechny šípy příslušné sestavy nebo byla-li střelba ukončena rozhodčím z důvodů, pro něž nebylo možné v závodě pokračovat a které měly trvalý charakter. Výsledky se vyhlašují, pokud bylo odstříleno alespoň o 1 šíp víc, než činí polovina závodu.
Závod je považován za ukončený tehdy, jsou-li vyhlášeny výsledky, předány ceny a ředitel dal povel k rozchodu, nebo pověřený činitel prohlásil závod za ukončený. Předčasným odchodem bez souhlasu ředitele závodu se závodník vystavuje disciplinárnímu postihu.


Článek 19. Výsledková listina.
Pořadatelé všech závodů uvedených v KZ jsou povinni vypracovat a do 48 hodin po skončení závodu zaslat úplnou výsledkovou listinu v programu svazu předsednictvu svazu. Výsledková listina se doplňuje o údaje:  protesty, připomínky, úrazy. V případě nesplnění této povinností bude klubu uložena pokuta ve výši 1 000,-Kč a nemusí mu být přiznána dotace na uspořádání závodu, má-li na ni nárok.
Originály bodovacích lístků a výsledkové listiny zůstávají uloženy u pořadatele závodu a musí být nejméně po dobu jednoho roku k dispozici.


Článek 20. Ceny, diplomy.
Pořadatel je povinen ocenit výherce medailí, diplomem, nebo věcnou cenou. Pokud chce pořadatel ocenit soutěžící více (například medailí i diplomem) je to na jeho svobodném rozhodnutí.

Při účasti více než pěti závodníků v kategorii budou oceněni první tři.

Při účasti 3 - 5 závodníků bude oceněn vítěz, ostatní vyhlášeni

Při účasti menší než tři závodníci budou tito vyhlášeni, ale je na dobré vůli pořadatele, zda je ocení


Článek 21. Protesty
Podání protestu se provádí písemnou formou před ukončením závodu k rukám ředitele závodu, který k vyřešení svolá soutěžní komisi. Vklad k protestu je 500,- CZK. V případě neuznání protestu vklad propadá pořadateli.


Soutěžní řád byl schválen předsednictvem České 3D Lukostřelby
Účinnost Soutěžního řádu je od 1. 10. 2021.
Závěr.
Všechny technické věci zde neřešené řeší předsednictvo svazu na návrh členů svazu.